เงินเดือนเทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ. พนักงานราชการ ข้าราชการ ท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ที่เกิดขึ้นในสมัย “ทักษิณ” เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือและ ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทั่วถึง ช่วยงานราชการ บริหารส่วนตำบล และมีค่าตอบแทน พนักงานราชการ ข้าราชการ ท้องถิ่น สำหรับคนที่เป็นพนักงานราชการ ท้องถิ่น ลูกจ้าง จะได้รับเงินเดือนฐานเงินเดือน เป็นขั้นเงินเดือน แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ข้าราชการ ระดับ 1 2 3 – ขั้นที่ 9 เรามาดูฐานเงินเดือน ข้าราชการ เทศบาล ท้องถิ่น กันเป็นอย่างไรบ้าง

 

เงินเดือนใหม่

 

ประกาศคระกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ฉบับที่ 5)

 

เงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น

 

 

ขั้นเงินเดือน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5

เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล เริ่มต้น ขึ้นที่ 1 – 32.5 สำนักงาน กจ. กท. ก อบต. ว่าด้วยเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน ราชการ ขั้นเงินเดือน พนักงาน ราชการ

 

 

แยกเป็นประเภท ดังนี้

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ประเภททั่วไป ระดับชำนานญงาน

ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ประเภทอำนวยการ ท้องถิ่น ระดับต้น

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง

ประเภทอำนวยการรท้องถิ่น ระดับสูง

ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น

ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง

ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง

 

1514

 

ที่มา : ไทยโลคอลมิส อบจ สุรินทร์

ความรู้ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น (Comments)

comments

About admin